Dětský domov

O dětském domově

Dětský domov Broumov

Dětský domov (dále jen DD) je zařízení, které poskytuje umístěným dětem plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením – jedná se o děti, které nemají závažné poruchy chování.

V souladu se zákonem č. 109/02 Sb. musí být v DD zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je ČR vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku (§1 odst. 1).

Dětem a klientům v DD je poskytováno v plné míře zaopatření:

  • stravování, ubytování a ošacení
  • učební potřeby a pomůcky
  • úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání
  • úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny
    ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu
  • kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení
  • úhrada nákladů na dopravu do sídla školy

Dle zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a schválení MŠMT ČR je celková kapacita DD 58 dětí (v budově čp. 246 jsou tři byty, v budově čp. 250 jsou čtyři byty). Každý z bytů má obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, tři pokoje, předsíň a sociální zařízení. Vybavení jednotlivých bytů odpovídá běžnému standardu (včetně TV, PC, wifi…).

Kdo je cílová skupina?

Cílovou skupinou jsou děti ohrožené na zdraví či výchově zpravidla ve věku od 3–18 let. Na základě dlouhodobých zkušeností, odborné zdravotnické a pedagogické péče, materiálního zabezpečení … přijímáme i děti mladší tří let, a to prakticky od narození. Dále je možné přijmout nezletilou těhotnou dívku či nezletilou matku s dítětem nebo dítě se zdravotním postižením (lehké až střední). Vzdělávání dětí je realizováno ve školách mimo DD, stejně
 jako volnočasové aktivity.

V domově do 26 let

Po dovršení zletilosti a ukončení ÚV mohou klienti nadále pobývat v domově do věku 26 let, a to za předpokladu, že se připravují na budoucí povolání (studium na SŠ nebo VŠ) dle § 2 odst. 6 zák. 109/02 Sb. Pobyt zletilé nezaopatřené osoby v DD je ošetřen smlouvou mezi
touto osobou a zařízením a pokynem, který upravuje pravidla a účast na chodu zařízení a podporuje rozvoj životních kompetencí a dovedností.

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád DD 2024
Inzerát - pozice vychovatel DD
Veřejná vyhláška Volák Jaroslav
Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém
Rozpočet organizace na rok 2023 a Rozpočtový výhled na roky 2024-25.
Rozpočet organizace na rok 2022 a Rozpočtový výhled na roky 2023-24 dle Usnesení č. RK/19/828/2022.
CERTIFIKÁT ISO 50001:2019 - hospodaření s energíí platný od 21. 12. 2021
Veřejná vyhláška Václav Koudelka
Veřejná vyhláška Kateřina Vávrová
Vnitřní řád dětského domova 2021
Výroční zpráva 2019-2020
Veřejná vyhláška Petr Vašina
Veřejná vyhláška Petr Čureja
CERTIFIKÁT ISO 50001:2019 - hospodaření s energíí
Veřejná vyhláška Hrádek Jindřich
Veřejná vyhláška Cisař Michal
Veřejná vyhláška Petr Čureja
Veřejná vyhláška Margita Demeterová
Veřejná vyhláška Petra Peukrtová 2020
Veřejná vyhláška Vávrová Kateřina
Veřejná vyhláška Jindřich Hrádek
Finanční plán organizace na rok 2020
Veřejná vyhláška Repašová Marie
Veřejná vyhláška Kelešová Naděžda
KORONAVIRUS upozornění
Výroční zpráva 2018 - 2019
GDPR - odkaz na pověřence
Organizační schéma
Výběrové řízení
Veřejná vyhláška Petr Vašina

Kde nás najdete?

Zařízení se nachází v broumovském výběžku, který je z jedné strany ohraničen státní hranicí s Polskem (přírodní hranici tvoří Javoří hory), na druhé pak Broumovskými stěnami. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina součástí pralesa, který vytvářel přirozenou hranici českého přemyslovského státu., tzn. že již od pradávna je toto území určitým způsobem izolováno. Změna nastala až se vstupem do schengenského prostoru (2008).
Zařízení se nachází v klidné lokalitě, přestože je při hlavní příjezdové komunikaci a cca 300 m od centra města. Rozsáhlý park na jihovýchodní straně je v majetku zařízení, park na západní straně je městský.

Prosíme veřejnost,
aby se po dobu krizové situace, způsobené korona virem,
řídili bezpodmínečně písemnými pokyny na vstupních dveřích a nebo pokyny personálu.
Děkujeme.

ředitelka zařízení Mgr. Hana Židová